گزارش کلی

گاهی نیاز است تنها یک گزارش کلی از وضعیت حساب افراد را مشاهده کنیم

تا میزان بدهکاری و یا بستانکاری آن ها برایمان مشخص گردد

این افراد شامل اساتید ، دانشجویان و اشخاص وابسته به موسسه ی آموزشی خواهند بود

هم چنین شما می توانید وضعیت دیگر هزینه های  مربوط به آموزشگاه را مشاهده نمایید

برای این کار کافی است بازه ی زمانی مورد نظرتان را انتخاب کنید و بر روی دکمه ی اعمال گزارش کلیک کنید

حال میزان بدهکاری یا بستانکاری افراد از قبیل اساتید ، دانشجویان و غیره قابل مشاهده است