چاپ کارت

در قسمت چاپ کارت، شما می توانید برای تمامی افرادی که پرونده ی آن ها را در اختیار دارید 

کارتی منحصر به هر فرد را صادر نمایید

اطلاعات این کارت شامل کد شناسایی، نام تجاری و نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی هر فرد می باشد

برای مشاهده و چاپ کارت کافی است در قسمت پرونده ی مشتریان بر روی گزینه ی کارت کلیک کنید

صفحه ی باز شده اطلاعات کارت را برای شما نمایش خواهد داد