آخرین پیگیری ها

آخرین پیگیری ها لیست تماس های اخیر شما با مشتری، نماینده ، بازاریاب و غیره را در اختیارتان قرار میدهد

شما می توانید براساس عنوان و یا تاریخ ، تماس مورد نظرتان را جست و جو کنید

و در صورت لزوم آن ها را پاک کنید

برای حذف هر رکورد بر روی دکمه ی حذف کلیک کرده در پاسخ به سوال سیستم OK را میزنید

اگر از حذف منصرف شدید کافی است Cancel را بزنید